.

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

  

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa” darbojas kopš 1997. gada. Sākotnēji reģistrēta kā sabiedriskais fonds, bet 2006. gada 7. martā pārreģistrēta par biedrību ar nosaukumu Dobeles reģiona bērnu - invalīdu biedrība "Laimiņa". Laikam ejot, ir mainījies biedrības biedru sastāvs, kā arī valstī ir notikušas reģionālās pārmaiņas, tāpēc 2010.gada 24.janvārī biedrība pārreģistrēta ar tagadējo nosaukumu.  

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Laimiņa” ir vienīgā šāda profila NVO Dobeles novadā. Biedrībai ir sabiedriskā labuma status.

Mērķauditorija

Ģimenes, kurās dzīvo bērni un jaunieši ar invaliditāti.

Mērķi

1.Veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem;

2.Aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses;

3.Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti;

4.Veicināt valdības, pašvaldību un sabiedrības pozitīvu attieksmi, izpratni un atbalstu pret bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.

Uzdevumi

1.Apzināt ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, veidot sadarbību iesaistot tās Biedrības aktivitātēs;

2.Veidot bērnu un jauniešu ar invaliditāti datu bāzi;

3.Izglītot ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti (medicīnas, izglītības, sociālajā u.c. jomās), tādejādi palielinot viņu pašpalīdzības iespējas;

4.Veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti viņu spējām un veselības stāvoklim atbilstošas izglītības un profesijas iegūšanu;

5.Pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmām, veicināt viņu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;

6.Sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu;

7.Organizēt kultūras, sporta, informatīvos, atpūtas, izglītojošos un veselības stāvokli uzlabojošus pasākumus un aktivitātes ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti;

8.Nodibināt un uzturēt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sadarboties ar Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, kas sekmē Biedrības mērķu īstenošanu;

9.Biedrība, šo uzdevumu īstenošanai, veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar pašvaldību dotāciju, ziedojumu palīdzību, kā arī piesaistot līdzekļus no dažādiem fondiem.